گروه زیست شناسی

علم زیست شناسی علمی است که به مطالعه حیات و تنوع آن از دیدگاههای مختلف می پردازدو محققان در این رشته به بررسی منشاء حیات، تکامل و تنوع گونه ها، ژنتیک و علم توارث, اساس مولکولی واکنشهای زیستی، میانکنش پرتوها با ماده زنده و ... می پردازند. دستاوردهای محققان این حوزه تحقیقاتی برای بسیاری علوم ازجمله پزشکی، صنعت و کشاورزی مفید و مورد نیاز است.

 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن از سال 1382 در رشته زیست شناسی عمومی پذیرای دانشجویان علاقمند بوده است.