اداره پژوهش دانشکده

مدیــر پـژوهـش    :    دکتــر افشیـــن قادری

تحصیلات : دکتــرای اکولوژی کنترل حشرات از دانشگاه تبریـز

کارشناس امــور پژـوهشــی : عبـاس محمـــدی

 

 

اعضای پژوهشـــی دانشـــکده

 

دکتــر علـی چیتگر                 رئیـس شورا

دکتر افشیـن قادری                 عضو شورا

دکتــر مهـدی باقــی               عضو شـورا

دکتـر فرحناز سلیمانی            عضـو شــورا

    
دکتـر فـرزاد هـاشمـی           عضـــو شورا

دکتــر     حـامـد افشــاری       عضــو شـــورا

دکتر    محمد چـلاجـور           عضـــو شـــورا

دکتر    مریـم فراهـانـی         عضــــو شــورا