رئیس اداره پژوهش

 

 

افشین قادری: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن
آدرس پست الکترونیکی:
aghadri@riau.ac.ir